Färg biltema

Köpguide färg – så väljer du rätt målarfärg – Biltema

Köp billig【Målarfärg】hos Biltema – Varför betala mer? – Biltema.se

Vid köp av färg & tillbehör för målning av hus, snickerier, väggar & tak ➨ Din beställning Packad & Klar inom 2h & hämtas vid närmaste Biltema-varuhus!

Hitta bättringsfärg – Biltema.se

Hitta bättringsfärg. Hitta bättringsfärg. Tillverkare …

Värmebeständig färg – Biltema.se

Värmebeständig sprayfärg för lackering av ytor som blir heta, inom- och utomhus, ex. rökrör, utegrillar, järnkaminer etc. Tål temperaturer upp till +600 °C. Grundfärg får EJ användas, eftersom den inte tål höga temperaturer. Ytor som utsätts för direkt öppen eld måste torka i minst 24 timmar innan de tas i bruk (järnkaminer, utegrillar etc.). Färgen härdar EJ förrän den värmts upp. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimmaFörvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Inandas inte dimma/ångor/sprej. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller etylacetat, aceton, n-butylacetat

Vinylfärg, spray, 400 ml – Biltema.se

Vinylfärg, spray, 400 ml

Bättringsfärger för billack – Biltema.se

skydda och reparera bilens lack med bilfärg – Biltema

Köp Bilfärg hos Biltema ➨ Varför betala mer? – Biltema.se

Vid köp av bilfärg för ifyllning av stenskott & repor i billacken ➨ Din beställning Packad & Klar inom 2h & hämtas vid närmaste Biltema-varuhus!

Bättringsfärg, 400 ml – Biltema.se

Bättringsfärg, 400 ml

Keywords: färg biltema, biltema färg, biltema målarfärg, målarfärg biltema, tygfärg biltema, biltema svart färg