Underredsmassa biltema

Rostskyddsmassa för underrede, svart, 500 ml – Biltema.se

Skyddar mot stenskott, korrosion, olja, bensin, vatten och salt. Ljuddämpande. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Bitumenbaserad rostskyddsmassa för bilens underrede. Bildar en elastisk film som skyddar mot stenskott, rost, vatten, olja, värme och ljud. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID INANDNING:Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: Nafta (petroleum), vätebehandlad tungVOC max: 545,3 g VOC/L. VOC limit: 545,3 g VOC/L (cat. A/f)

Rostskyddsmassa för underrede, svart, 1 kg – Biltema.se

Vid köp av billiga rostskyddsmedel, rostätare & rostskyddsmassa till din bil ➨ Din beställning Packad & Klar inom 2h & hämtas vid närmaste Biltema-varuhus!

Burk för pensling. Bitumenbaserad rostskyddsmassa för bilens underrede. Bildar en elastisk film som skyddar mot stenskott, rost, vatten, olja, värme och ljud.

Rostskyddsmassa, svart, 500 ml – Biltema.se

2 nov. 2005 — jag sprutade min 245 för några veckor sen med biltema underredsmassa..jag lät han torka ute över helga sen körde brorsan med den på måndag och …

Kemiskt armerat rostskydd för bilens underrede förstärkt med effektiva rostskyddstillsatser. Produkten är mycket effektiv även i tunna skikt och kan därför med fördel användas på komponenter under bilen. Kan även användas som transport och lagringsskydd för maskiner, maskindelar, stålkonstruktioner mm. Ger bra skydd mot vägsalt. Produkten är vatten- och fuktavvisande. Fri från lösningsmedel. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: Destillat (petroleum), lösningsmedelsraffinerade – tunga paraffiniska; Sulfonsyror, petroleum, kalciumsalter; Destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska VOC max: 280 g VOC/L. VOC limit: 280 g VOC/L (cat. A/f)

Rostskyddsmassa, svart, 1 l – Biltema.se

Asfaltsbaserad massa för rostskydds- och ljuddämpande beläggning av t.ex. bilens underrede, i stänkskärmar m.m..

Kemiskt armerat rostskydd för bilens underrede förstärkt med effektiva rostskyddstillsatser. Produkten är mycket effektiv även i tunna skikt och kan därför med fördel användas på komponenter under bilen. Kan även användas som transport och lagringsskydd för maskiner, maskindelar, stålkonstruktioner mm. Ger bra skydd mot vägsalt. Produkten är vatten- och fuktavvisande. Fri från lösningsmedel.

Rostskyddsspruta – Biltema.se

6 jan. 2014 — Köpte deras underredsmassa på hink. Torktid? Ja cirka flera månader… Ett tips är ju att göra detta på våren så det har sommaren på sig att …

Rostskyddsspruta

Tröskelskyddsmassa, svart, 500 ml – Biltema.se

Skyddar mot stenskott, korrosion, olja, bensin, vatten och salt. Ljuddämpande. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Samla upp spill. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: Etylacetat; Kolväten, C7, n-alkaner, isoalkaner, cykliska; Butan VOC max: 579 g VOC/L. VOC limit: 579 g VOC/L (cat. A/f)

Rostskyddsmedel – Biltema

Köp【Rostskydd】hos Biltema ➨ Varför betala mer? – Biltema.se

Vid köp av billiga rostskyddsmedel, rostätare & rostskyddsmassa till din bil ➨ Din beställning Packad & Klar inom 2h & hämtas vid närmaste Biltema-varuhus!

Nån som har använt biltemas underredsmassa???

Nån som har använt biltemas underredsmassa??? – forum.p120.se

Underredsmassa | Asfaltsbaserad | Hagmans – Jula

Underredsmassa | Asfaltsbaserad | Hagmans | Jula

Asfaltsbaserad massa för rostskydds- och ljuddämpande beläggning av t.ex. bilens underrede, i stänkskärmar m.m.

Biltemas rostkydd – Sidan 1 – Garaget

Detta är en forumtråd från Garaget

Keywords: underredsmassa biltema, biltema underredsmassa